Política de Privacitat


1. IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LLOC WEB

Titular: CAN TAMBOR S.L.
Domicili social: Calle Santiago Russinyol, 5 – 17800 Olot (Girona)
CIF: B17750456
Telèfon: +34 972 26 86 17
E-mail: info@calatambona.com

2. INTRODUCCIÓ

CALATAMBONA es troba profundament compromesa amb respecte de la privacitat dels usuaris i la protecció i seguretat de les seves dades personals. Per això, a continuació, s'informa a l'usuari sobre la forma en què a CALATAMBONA recull, tracta i protegeix les dades de caràcter personal que li són facilitades a través de les seves plataformes online. L'usuari ha de llegir amb atenció aquesta política de privacitat, que ha estat redactada de forma clara i senzilla, per facilitar la seva comprensió, i determinar lliure i voluntàriament si desitja facilitar les seves dades personals a CALATAMBONA. Així mateix, l'usuari garanteix que és major d'edat i que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades a CALATAMBONA per als fins assenyalats.

3. OBJECTE I ABAST

Aquesta política de privacitat té per objecte informar els usuaris respecte a les condicions que seran aplicables al tractament de dades personals que CALATAMBONA durà a terme, i és aplicable a tots els processos gestionats per CALATAMBONA que impliquin l'obtenció i tractament de dades de dades personals. Pot contactar amb CALATAMBONA en relació amb la present política de privacitat, a través dels següents punts de contacte:

• Correu electrònic: info@calatambona.com

• Correu postal: Carrer Bisbe Lorenzana, 24 BX 2-17.800 Olot (Girona)

4. FINS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA

CALATAMBONA tractarà les dades personals de l'usuari, de forma manual i / o automatitzada, segons escaigui, per a la consecució de les següents finalitats, emparat en el consentiment exprés de l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat:

• En cas d'haver-ho sol·licitat, gestionar l'alta, baixa com a soci o adherit.

• Enviar als usuaris comunicacions de caràcter informatiu, promocional i / o publicitari a través de mitjans electrònics i / o postal relacionades amb activitats / esdeveniments organitzats per part de CALATAMBONA, bé individualment o en conjunt amb altres entitats.

• En cas d'haver-ho sol·licitat, gestionar la inscripció i participació de l'usuari en les activitats / esdeveniments / jornades de formació organitzats per CALATAMBONA individualment, o en conjunt amb altres entitats.

El tractament de dades per a les referides finalitats serà necessari per a la consecució de les finalitats pròpies de l'objecte social de CALATAMBONA, no realitzant-se per part de CALATAMBONA decisions automatitzades respecte a les dades recollides. L'acceptació de l'usuari a que les seves dades puguin ser tractades o cedides té sempre caràcter revocable, sense efectes retroactius. Per revocar aquest consentiment dels usuaris podran contactar amb CALATAMBONA a través d'info@calatambona.com.

4. ENCARREGATS DEL TRACTAMENT

Per al tractament de les dades dels usuaris, CALATAMBONA compta amb prestadors de serveis per dur a terme algunes de les finalitats anteriorment indicades. Aquests prestadors de serveis únicament tractaran les dades per a les finalitats establertes per CALATAMBONA i seguint les seves precises instruccions, complint rigorosament les normes legals sobre protecció de dades personals, seguretat de la informació i la resta de normes aplicables.

5. TERMINIS DE CONSERVACIÓ

CALATAMBONA conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollits, en els següents termes. Les dades seran conservats en tant l'usuari no abandoni la seva condició de soci o associat o, si s'escau, s'oposi o sol·liciti la cancel·lació de les seves dades.

6. DRETS DELS USUARIS

L'usuari podrà, en qualsevol moment i de forma gratuïta, exercir els seus drets d'accés, rectificació o supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seves dades, mitjançant info@calatambona.com, en els termes que estableix la normativa vigent. En tot cas, s'informa a l'usuari que, en cas que consideri que CALATAMBONA ha vulnerat, o ha pogut vulnerar els drets que li són reconeguts per la normativa aplicable de protecció de dades, podrà presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. Per a més informació www.agpd.es.

7. MESURES DE PROTECCIÓ DE LES DADES PERSONALS

Comptem amb un conjunt de mesures de seguretat tècniques i organitzatives per protegir els seus Dades personals contra l'accés o ús il·legal o no autoritzat, així com contra la pèrdua o dany accidental de la seva integritat. Han estat dissenyats tenint en compte la nostra infraestructura de TI, el possible impacte en la seva privacitat i els costos involucrats i d'acord amb els estàndards i pràctiques actuals de la indústria. Les seves dades personals només podran ser processats per un tercer si l'encarregat de tractament es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives que siguin necessàries per complir amb el compromís de seguretat en el tractament de dades. Mantenir la seguretat de les dades significa protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat seves dades personals:

(a) Confidencialitat: anem a protegir les seves dades personals per a evitar la seva divulgació a tercers.

(b) Integritat: anem a protegir les seves dades personals perquè no siguin modificats per tercers no autoritzats.

(c) Disponibilitat: ens assegurem que les persones autoritzades puguin accedir a les seves dades personals quan sigui necessari.

Els nostres procediments de seguretat de dades inclouen: seguretat d'accés, sistemes de seguretat, monitorització, revisió i manteniment, gestió d'incidents de seguretat i continuïtat, etc.